Boka demo

Allmänna villkor

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) som reglerar användningen av vår Tjänst (enligt definitionen nedan) har ingåtts mellan Zmash AB (”Zmash”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), svenskt registreringsnummer 559128-2834, ett bolag bildat enligt svensk lag med säte på Humlegårdsgatan 22, 114 46 Stockholm, Sverige, och ”Kunden” (eller ”du”), enligt definitionen i ett orderdokument (ett ”Beställningsdokument” ) eller som anges på webbplatsen när du registrerar dig för tjänsten.

Om ett Orderdokument, som definierar några specifika villkor, har undertecknats, består hela vårt avtal (”Avtalet”) av Orderdokumentet och dessa Villkor. Vid eventuella avvikelser mellan Beställningsdokumentet och dessa Villkor ska Beställningsdokumentet ha företräde.

Definitioner

Följande ord och fraser ska i detta avtal ha den betydelse som tilldelas nedan:

”Webbplatsen” hänvisar till domänen och underdomänerna för www.zmash.com.

”Zmash” syftar på vårt företag (Zmash AB); vår webbplats; vår tjänst; eller en kombination av alla eller några av dem, beroende på i vilket sammanhang ordet används.

”Tjänsten” avser alla tjänster som vi tillhandahåller, inklusive, men inte begränsat till, vår online lösning för Talent Attraction Zmash.

”Chatbot” avser en chatbot som implementeras av kunden via Tjänsten.

”Användare” syftar på alla auktoriserade användare av tjänsten som är en representant för kunden.

”Användarkonto” hänvisar till det personliga lösenordsskyddade kontot som används för att identifiera specifika användare av tjänsten.

”Sökande” avser alla som ansöker till ett jobb via chattkonversation.

”Licens” avser kundens rätt att använda Tjänsten och de individuella villkor som gäller för sådan kund.

Med ”innehåll” avses all text, grafik, videor, bilder och all annan information, som Kunden såväl som dess Användare eller publicerar eller på annat sätt gör tillgänglig för andra på eller via Tjänsten.

”Ansökarinformation” hänvisar specifikt till innehållet i en ansökan som skickas in via tjänsten.

”Tredje parts webbplatser” hänvisar till alla webbplatser som inte tillhandahålls av Zmash.

Tjänstens omfattning

Tjänsten är en Talent Attraction-plattform, tillgänglig på sajten och kundsajter, som syftar till att öka antalet sökande genom AI-baserade konversationer. Det är en helhetslösning som möjliggör till exempel AI-samtal med kandidater, vägleda och hitta lediga tjänster, presentera lediga tjänster och få kandidater att söka direkt i chattkonversationen.

Zmash förbehåller sig dock rätten att ändra, stänga av och/eller avbryta tjänstens egenskaper när som helst, med eller utan förvarning. Alla nya funktioner eller tjänster som introduceras till Tjänsten kommer att omfattas av avtalet. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att hålla tjänsten i drift och fullt fungerande under uppdateringar.

Kunden beviljas en icke-exklusiv och icke-överlåtbar Licens att använda Tjänsten. Licensen får följaktligen endast användas för den specifika kundens interna syften och får inte säljas vidare.

Kunden ska använda Webbplatsen och Tjänsten i enlighet med Avtalet, instruktioner från Zmash samt i enlighet med gällande lagar, regler och förordningar. Du ska dessutom se till att var och en av dina utsedda användare accepterar och följer avtalet och vår användar- och integritetspolicy (tillgänglig på webbplatsen).

Du ansvarar för att skaffa och underhålla all hårdvara, mjukvara, kommunikationsutrustning och nätverksinfrastruktur som krävs för att få tillgång till och använda webbplatsen och tjänsten, samt att betala alla tredjepartsavgifter och åtkomstavgifter som uppstår när du använder tjänsten.

Användarkonton

Kunden är ensam ansvarig och ansvarig för all åtkomst till och alla åtgärder och aktiviteter som utförs under något av kundens angivna användarkonton, såväl som för kundens angivna användares användning av tjänsten. Kunden åtar sig att omedelbart informera Zmash om all obehörig användning av dina Användarkonton.

Zmash förbehåller sig rätten att stänga av en användare eller avsluta ett användarkonto om aktiviteter inträffar som utgör eller kan utgöra ett brott mot avtalet, våra instruktioner eller någon tillämplig lokal eller internationell lag, regel eller förordning. Varje användare kan dock säga upp sitt eget användarkonto när som helst, utan hänsyn till någon uppsägningstid.

Användning av data

Zmash förbehåller sig rätten att använda kundens och dess användares information, på ett anonymiserat, konsoliderat och aggregerat sätt med andra kunders information i marknadsföringsaktiviteter för att förbättra, utveckla och modifiera Tjänsten och för att sammanställa statistik och benchmarkdata till sina kunder och användare på ett anonymt sätt.

 

Betalning och avgifter

Alla priser som anges i beställningsdokumentet baseras på en produktversion.

Eventuella avgifter för tjänsten betalas med faktura i förskott på årsbasis, enligt vad som anges i beställningsdokumentet. Avgifterna är exklusive moms och alla andra tillämpliga försäljnings- eller användningsskatter eller tullar.

Zmash förbehåller sig rätten att ändra avgifterna för Tjänsten med trettio (30) dagars varsel, varvid de nya avgifterna kommer att gälla vid förnyelse av en pågående prenumeration (dvs. från och med nästa månad eller nästa år).

Kunden ska betala alla fakturor inom trettio (30) dagar efter fakturadatum. Inför varje avtalsperiods början kommer Kunden att faktureras för hela beloppet för kommande löptid.

Dröjsmålsränta ska utgå enligt räntelagen (1975:635) och inkassoavgifter tas ut i förekommande fall. Zmash ska, utöver andra rättsmedel, ha rätt att stänga av eller avsluta Kundens och dess Användares åtkomst till Tjänsten, tills betalning har skett.

Utebliven betalning betraktas inte som en uppsägning av en prenumeration eller en uppsägning av Avtalet.

Kreditkort

Kreditkortsbetalning kan accepteras i vissa fall. Ytterligare villkor kan dock gälla för kunder som använder ett kreditkort.

Om ett kreditkort avbryts eller löper ut innan ett abonnemang kan förnyas, kommer Kunden att uppmanas att omedelbart åtgärda detta. Zmash AB förbehåller sig dock rätten att avsluta ett konto och radera tillhörande data utan förvarning i sådana situationer.

Varaktighet och avbokning

Avtalet ska börja och förbli i kraft enligt vad som anges i Beställningsdokumentet eller, om det inte finns något Beställningsdokument, i enlighet med vad som vid något tillfälle anges på Webbplatsen.

Såvida inte avtalet sägs upp skriftligen av någon av parterna minst i) sextio (60) dagar före utgången av avtalet för årliga prenumerationer, kommer avtalet att förlängas automatiskt för samma tid som föregående avtalsperiod, medan Zmash vid tidpunkten för förlängningen kommer nuvarande avgifter att gälla.

Om Kunden säger upp Avtalet i förväg sker ingen återbetalning av betalningen för den pågående Avtalsperioden, dock kvarstår Kundens tillgång till Tjänsten under den tid som återstår av prenumerationen.

Provperioder

Zmash kan dessutom erbjuda särskilda villkor för användningen av den fullständiga tjänsten under en provperiod, i enlighet med bestämmelserna som anges på webbplatsen. En provperiod kan, oavsett vad som i övrigt anges i dessa Villkor, avbrytas när som helst. En provperiod kommer dock, om den inte avbryts innan provperiodens slut, automatiskt övergå till ett månadsabonnemang, medan Zmashs nuvarande avgifter kommer att gälla.

Förbjuden användning av tjänsten

Kunden ska endast använda Tjänsten för lagliga ändamål. Kunden samtycker till att, inom ramen för Tjänsten och i förhållande till Zmash, inte förtala, missbruka, trakassera, hota eller på annat sätt bryta mot andras, inklusive Zmashs, lagliga rättigheter; inte publicera, posta eller på något annat sätt uttrycka något ämne, material eller information som är olämpligt, ärekränkande, kränkande, obscent, pornografiskt, rasistiskt, terroristiskt, politiskt vinklat, oanständigt eller olagligt; inte bidra till destruktiva aktiviteter såsom spridning av virus, spam eller någon annan aktivitet som kan skada Zmash, tjänsten eller användarna på något sätt; och inte använda programmeringskoder eller kommandon när du kommunicerar i Tjänsten.

Innehåll

Tjänsten inkluderar funktioner för att ladda upp, länka, kommunicera och på annat sätt göra innehåll tillgängligt för andra, vilket betyder kandidater. Kunden är alltid ansvarig för innehållet som laddas upp eller på annat sätt görs tillgängligt genom att godkänna användningen av tjänsten.

Genom att ladda upp innehåll via tjänsten garanterar kunden att den antingen är ägaren till innehållet eller att den innehar ett giltigt tillstånd till sådant innehåll från lämplig rättighetsinnehavare och att innehållet, eller kundens användning av det, inte på något sätt är en brott mot någon nationell eller internationell lagstiftning.

Zmash lämnar inga utfästelser eller garantier beträffande noggrannheten, aktualiteten, kvaliteten, fullständigheten, lämpligheten eller tillförlitligheten av någon information eller data som nås på eller genom Tjänsten. Ingen information som erhållits från Zmash eller tjänsten ska skapa någon garanti om det inte uttryckligen anges i avtalet. Zmash undersöker eller tar inget ansvar angående giltigheten av information som tillhandahålls av kunder och deras kandidater.

Zmash beviljas en icke-exklusiv rätt att använda och publicera Innehåll som skickats till Tjänsten i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med detta Avtal.

Information om sökande

Information om Sökande och innehåll relaterat till en den sökandes chattkonversation i användargränssnittet kommer endast att vara synligt för kunden som ingått avtal med Zmash (och dess utsedda användare) och kommer inte att delas med tredje part.

Personlig data

Zmash kommer att behandla personuppgifter om användare och sökande på kundens vägnar. Därför anses kunden vara personuppgiftsansvarig medan Zmash är kundens databehandlare. Kundens integritetspolicyer eller instruktioner, om sådana finns, är därför tillämpliga på behandlingen av personuppgifter som utförs av Zmash för kundens räkning, i den mån sådana har meddelats och accepterats av Zmash

Zmash och Kunden kan vidare ingå ett separat Databearbetningsavtal.

För tydlighetens skull kan Zmash även bearbeta uppgifter om Sökande för egen räkning eller för andra kunders räkning.

Intellektuell egendom

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner, funktionalitet och designelement är och kommer att förbli Zmashs exklusiva egendom. Kundens användning av webbplatsen och tjänsten är begränsad till de rättigheter som beviljas kunden enligt avtalet. Zmashs immateriella rättigheter får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan Zmashs skriftliga medgivande i förväg.

Webbplatsen, tjänsten eller någon del därav får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare, besökas eller på annat sätt utnyttjas för något syfte som är oförenligt med de begränsade rättigheter som beviljas kunden enligt avtalet.

Tredje partstjänster

Zmash tar inget ansvar för innehållet, reklam, varor eller tjänster, sekretesspolicyer eller annan praxis på någon tredje parts webbplats som kan nås via länkar som presenteras i tjänsten. Kunden och dess användare är ansvariga för att utvärdera om de ska få tillgång till eller använda en tredje parts webbplats eller vara bundna av tillämpliga villkor som finns där. Vidare samtycker kunden till att Zmash inte är ansvarigt eller ansvariga, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av eller beroendet av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom någon sådan tredje parts webbplats.

Ansvar

Kunden ska kompensera Zmash med avseende på alla direkta och indirekta skulder, förluster, skador, kostnader eller utgifter som orsakats, som uppstår till följd av eller i samband med (i) kundens försumlighet, (ii) kundens brott mot avtalet, eller ( iii) Kundens missbruk av tjänsten.

I händelse av Zmashs väsentliga brott mot detta Avtal, och om ett sådant brott förblir olöst under en period av mer än tre (3) dagar efter meddelande från Kunden, ska Kunden ha rätt till en återbetalning motsvarande en (1) dags Service avgift pro rata för varje dag som det väsentliga brottet förblir oavhjälpt, dock begränsad till högst trettio (30) dagar eller någon kortare period kvar av den pågående avtalsperioden. Sådant krav på återbetalning måste lämnas in till Zmash skriftligen inom femton (15) dagar.

Efter trettio (30) dagar (eller kortare period kvar av den pågående avtalsperioden), och om det väsentliga brottet förblir oavhjälpt, har kunden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och kräva återbetalning motsvarande en (1) dags licensavgift pro rata för varje dag som återstår av avtalsperioden.

Kunden har ingen ytterligare rätt till ersättning utöver vad som anges i denna punkt 15.

Ansvarsbegränsning

Zmash garanterar inte oavbruten, säker eller felfri drift av Tjänsten. Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garantier av något slag, vare sig uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, den underförstådda garantin för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller prestationsförlopp. Zmash ansvarar inte för vare sig tekniska, hårdvaru- eller mjukvarufel, förlorade eller otillgängliga nätverksanslutningar, driftstopp eller bortkopplingar från användarkonton.

Zmash ansvarar inte för någon skada, förlust eller skada som uppstår från hackning, manipulering eller annan obehörig åtkomst eller användning av tjänsten eller användarkonton.

I den maximala utsträckning som tillåts av tillämplig lag ska Zmash under inga omständigheter hållas ansvarigt för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller exemplariska skador, oavsett hur de orsakas och under någon teori om ansvar som uppstår ur eller i samband med Avtalet. Detta ska inkludera, men inte begränsas till, eventuell förlust av; vinst, goodwill eller affärsrykte, eventuella förluster av data, kostnader för inköp av ersättningsvaror eller tjänster eller andra immateriella förluster.

Om Zmash befinns vara ansvarigt gentemot Kunden för någon skada eller förlust som uppstår ur eller på något sätt är kopplad till användningen av Tjänsten, ska Zmashs ansvar under inga omständigheter överstiga ett belopp som motsvarar de senaste tolv (12) månaderna i värde av serviceavgifter som kunden betalar till Zmash. Sådana anspråk måste framföras till Zmash skriftligen inom femton (15) dagar från det att sådan skada eller förlust upptäcktes eller rimligen borde ha upptäckts.

Brott mot avtalet

Skulle kunden, eller någon av dess utsedda användare, använda tjänsten i strid med avtalet, ska Zmash ha rätt att: i) ta bort allt innehåll som producerats av kunden, ii) säga upp avtalet och iii) få en rimlig ersättning för sina förluster kopplade till Kundens överträdelse.

Zmash förbehåller sig rätten att direkt begränsa användningen av eller åtkomsten till tjänsten och att blockera, begränsa eller radera innehåll när som helst, av vilken anledning som helst och utan ansvar, om sådan användning, åtkomst eller innehåll utgör eller kan utgöra i) en kränkning i avtalet i allmänhet eller av tillämpliga lokala eller internationella lagar, regler eller förordningar, eller ii) en risk att skada Zmashs varumärken, goodwill eller rykte.

Ändringar av och överlåtelse av avtalet

Beställningsdokument får endast ändras skriftligen undertecknade av en auktoriserad representant för båda parter.

Zmash kan när som helst och av vilken anledning som helst ändra dessa villkor genom att publicera de ändrade villkoren på webbplatsen. De ändrade Villkoren träder automatiskt i kraft vid publicering.

Varken detta avtal eller någon skyldighet eller rättighet härunder får överlåtas eller överföras av någon av parterna utan föregående skriftligt medgivande från den andra, dock förutsatt att endera parten kan överlåta detta avtal i sin helhet utan den andra partens föregående medgivande till en efterträdare i samband med med en sammanslagning, förvärv eller försäljning av alla eller i stort sett alla dess tillgångar som detta avtal avser, under förutsättning att sådan efterträdare skriftligen samtycker till att följa alla villkor och villkor i detta avtal.

Force majeure

Parterna ska vara befriade från allt ansvar för förseningar eller underlåtenhet att fullgöra någon förpliktelse enligt detta avtal under denna period och i den utsträckning som endera partens fullgörande av detta förhindras på grund av någon omständighet utanför rimlig kontroll av part (”force majeure”), såsom krig, krigsliknande fientlighet, arbetsstörningar, brand, översvämning eller andra omständigheter av liknande betydelse.

Den part som vill åberopa en händelse av force majeure ska omedelbart ge den andra parten ett skriftligt meddelande.

Om fullgörandet av Avtalet är allvarligt försvårat under en längre period än tre (3) månader på grund av en force majeure-händelse, har endera parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Vid uppsägning på grund av en force majeure-händelse ska vardera parten stå för sina egna kostnader som uppsägningen ådrar sig.

Tillämplig lag och tvistlösning

Avtalet ska tolkas i enlighet med, och regleras av, svensk lag.

Eventuell tvist som härrör från eller hänför sig till detta avtal ska avgöras av Sveriges allmänna domstolar, Stockholms tingsrätt som första instans.

 

Kontaktuppgifter

Zmash AB, organisationsnr. 559128-2834

Besöksadress: Humlegårdsgatan 22, 114 46 Stockholm

E-post: info@zmash.com

Stockholm, augusti 2019